top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna: “Privacy Policy”) regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Kinderwens VZW, Broekstraat 164 3294 Molenstede, ondernemingsnummer 0838.387.628. Indien je vragen hebt omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je ons ook een e-mail sturen op privacy@kinderwens.org.

​Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt wanneer je onze website www.sterrenkinderen.be bezoekt (hierna: “Website”). Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Sterrenkinderen van Kinderwens vzw treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:

  • Wanneer je de website bezoekt: technische informatie en informatie over het bezoek (zoals geaggregeerde statistieken)

  • Wanneer je met ons chat of beeldbelt via de website: jouw naam en e-mailadres, jouw vraag en de andere gegevens die je met ons deelt zoals jouw geboortedatum of geslacht. Dit kunnen dus ook gevoelige persoonsgegevens zijn, als je deze met ons deelt. Als je met ons beeldbelt, dan wordt ook jouw beeld en geluid verwerkt (maar niet opgenomen). Wij bewaren wel de datum, begin- en einduur van de beeldbelafspraak.  

  • Wanneer je marketing van ons ontvangt: jouw e-mailadres voor digitale nieuwsbrieven en jouw adres voor marketing op papier zoals een brochure. Wij verwerken ook jouw naam om jou te kunnen aanspreken en bedrijfsgegevens indien je een bedrijf bent.

  • Wanneer je deelneemt aan onze events: jouw identificatiegegevens en contactgegevens. We kunnen ook jouw mening over ons evenement verwerken.

 

Artikel 3 – Doeleinden en grondslag voor de verwerking

3.1. Wij zullen uw persoonsgegevens uit artikel 2 uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Wanneer je de website bezoekt verwerken wij jouw persoonsgegevens om onze Website veilig te houden en de prestaties te meten. Hiervoor baseren wij ons op ons legitiem belang.

  • Wanneer je met ons chat of beeldbelt via de website verwerken wij jouw persoonsgegevens om te luisteren naar jouw vragen en jou hierbij te begeleiden. Als je vraagt om een afspraak in te plannen, dan zullen wij jouw gegevens verwerken met het oog op die afspraak en in functie van de opvolging van ons gesprek. Wij beroepen ons hier op de uitvoering van een dienst die je van ons vraagt. Aangezien het mogelijk is dat je gevoelige persoonsgegevens met ons zult delen in de chat, zullen wij jouw toestemming vragen voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens alvorens een chatgesprek te starten. Wij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, maar de gesprekken kunnen wel gebruikt worden om onze chatmedewerkers te coachen in hun vaardigheden. In dat geval zullen wij steeds de chatgesprekken steeds pseudonimiseren zodat jouw naam niet wordt bekendgemaakt aan derden. Voor het verbeteren van onze dienstverlening beroepen wij ons op ons legitiem belang.

  • Wanneer je marketing van ons ontvangt verwerken wij jou persoonsgegevens om onze nieuwsbrief of onze brochure aan jou te bezorgen. Je kunt ons steeds vragen om geen marketing meer van ons te ontvangen door een e-mail te sturen naar privacy@kinderwens.org . Voor het versturen van onze nieuwsbrief per e-mail zullen wij jouw toestemming vragen. Je kunt deze toestemming steeds intrekken. Voor het versturen van marketing op papier, beroepen wij ons op ons legitiem belang om onze activiteiten kenbaar te maken.

  • Wanneer je deelneemt aan onze events verwerken wij jouw persoonsgegevens om het event te kunnen organiseren en om toekomstige events te verbeteren.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

4.1. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en, indien van toepassing, in functie van de dienst die wij aan jou leveren en de verbetering van die dienst. De chatgesprekken worden tot 6 maanden na het gesprek bewaard. Het beeldbellen wordt niet opgenomen en wordt dus ook niet bewaard. Wanneer je deelneemt aan een event van ons, dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren tot maximaal 1 jaar na het event.

 

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens

 

Artikel 6 – Toegang door derden

6.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze medewerkers (zoals onze coaches in de chat). Daarnaast worden jouw gegevens gedeeld met onze software- en hosting providers en onze dienstenleveranciers. Kinderwens zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve met jouw voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Wij zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ontvangers van jouw persoonsgegevens hier correct mee zullen omgaan.

6.2. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Kinderwens jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Kinderwens zal in redelijkheid proberen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij wij dit wettelijk niet mogen doen.

6.3. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Kinderwens, waarbij wij onze activiteiten reorganiseren, overdragen, of staken, of indien Kinderwens failliet gaat, kan dat betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de activiteiten van Kinderwens geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

Artikel 7 – Doorgifte van jouw persoonsgegevens

7.1. In principe verwerken wij jouw gegevens binnen de Europees Economische Ruimte (de Europese Economische Ruimte – EER – bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om jouw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

7.2. Onze Website maakt gebruik van de diensten van Wix (www.wix.com) en de gegevens die worden verwerkt via onze Website, kunnen dus in derde landen worden opgeslagen. Wix heeft echter de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie geïmplementeerd zodat de doorgifte van uw persoonsgegevens is onderworpen aan adequate maatregelen (zie: https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users).

 

Artikel 8 – Jouw rechten

8.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen of een kopie te vragen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

8.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Kinderwens. Daarnaast heb je steeds het recht om Ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

8.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

8.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

8.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

8.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@kinderwens.org of per post naar Kinderwens op het bovenaan in deze Privacy Policy vermelde adres (Kinderwens VZW, Broekstraat 164 3294 Molenstede) of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de Website. In elk van voorgemelde gevallen dien je een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart bij te voegen.

8.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 

Artikel 9 – Cookies

Voor meer informatie over de cookies op onze Website, verwijzen wij jou door naar ons cookiebeleid, dat je kan vinden onderaan elke pagina via "cookie-instellingen". 

 

Heb je nog vragen?

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar  of per post naar Kinderwens VZW, Broekstraat 164 3294 Molenstede, ondernemingsnummer 0838.387.628.

bottom of page